ประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2561

“From Theory to Practice in Pediatrics”

ระหว่างวันที่  8 -10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมสโมสร ชั้น  4  อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฟรี ค่าลงทะเบียน 

   หนังสือเชิญประชุม   Downloadกำหนดการ


กำหนดการการ

 
TimeTopicSpeaker
09.00 – 10.00  น.Recognizing toxidromes from recreational drugsรศ.พญ.จุฬธิดา โฉมฉาย
10.00 – 10.30  น.Executive Function for children in 4.0รศ.พญ.อิสราภา  ชื่นสุวรรณ
10.30 – 11.00  น.Coffee break
11.00 – 12.00  น.เพศหลากหลายในโลกลื่นไหลอ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร
12.00 – 13.00  น.Symposium I:Recent  advances in exploiting goat’s milk:Quality & safety  for  infants  and  young  childrenรศ.พญ.ศุกระวรรณ  อินทรขาว
13.00 – 13.45  น.Symposium II: Practical point of infant vaccineรศ.พญ.อัจฉรา  ตั้งสถาพรพงษ์
14.00 – 15.00  น.(Coffee break)Workshop I:From dysmorphology to genetic diagnosisผศ.พญ.กิติวรรณ  โรจนเนืองนิตย์

 

Workshop II:How to teach parenting classes/How to train parenting instructorsผศ.พญ.อิสราภา  ชื่นสุวรรณรศ.พญ.วนิดา  เปาอินทร์

ผศ.ดร.พนิดา  ศิริอำพันธ์กุล

 

TimeTopicSpeaker
09.00 – 09.30  น.Golden hour of lifeผศ.พญ.สุดาทิพย์  โฆสิตะมงคล
09.30 – 10.00  น.Non  asthmatic  wheezingรศ.พญ.วนิดา  เปาอินทร์
10.00 -10.20  น.Coffee break
10.20 -11.10  น.Pediatric heart failure: Approach & managementผศ.นพ.บุญชู  ศิริจงกลทองผศ.นพ.รัฐพล  ว่องวันดี
11.10 – 12.00  น.Why we should know PNESผศ.พญ.สุดาทิพย์  ผาติชีพอ.พญ.ขนิษฐา  คูศิวิไลส์
12.00-13.00  น.Symposium III: Progressing impact of higher valent PCVs on pneumococcal disease prevention in childrenผศ.นพ.ชนเมธ      เตชะแสนศิริ
13.00-13.45  น.Symposium IV:  Rational  use of LABA  in childhood  asthmaศ.พญ.อรพรรณ  โพชนุกูล
13.45-14.00 น.Coffee break
14.00 -14.30  น.Precocious puberty: Who should be treated?ผศ.พญ.พรทิพา  อิงคกุล
14.30 -15.00  น.Functional gastrointestinal disorder in infant: Case-based approachผศ.พญ.พรรณพัชร  พิริยะนนท์

 

 

TimeTopicSpeaker
09.00 – 09.30  น.A new  guideline  for  hypertension in  children  and  adolescentsรศ.นพ.จักรชัย  จึงธีรพานิช
09.30 – 10.00  น.To use or not to use: Iron stories in kidsอ.พญ.ทัสมา  พู่ทรงชัย
10.00 – 10.45  น.Symposium V:  Comprehensive  update  on  Rotavirus  and  varicella  vaccineรศ.พญ.อัจฉรา  ตั้งสถาพรพงษ์
10.45 – 11.00 น.Coffee break
11.00 – 12.00  น.ชีวิตวัยเรียนและประสบการณ์การทำงานหลังเรียนจบของกุมารแพทย์ มธ.นพ.ทรงเกียรติ์  ฉันทโรจน์พญ.ธัญญรัตน์ รัตนวงษ์โกศล

พญ. อนงค์พร ผาภูมิ

นพ.ปุณยวีร์  ศรีคิรินทร์

12.00 – 13.00 น.Lunch break
13.00 – 16.00  น.งานคืนสู่เหย้าชาวกุมารฯ มธ.และงานมุทิตาจิตอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณปนัดดา  แย้มอ่ำ , คุณนฤมล  ยังอยู่

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

เบอร์โทรศัพท์ 02-9269514 (เฉพาะในเวลาราชการ)

E-mail:  Pediatric_BK@hotmail.com

ลงทะเบียน

ประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2561

หมายเหตุ : พยาบาลต้องเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้ง 3 วันถึงจะได้คะแนน CNEU