ประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2561

“From Theory to Practice in Pediatrics”

ระหว่างวันที่  8 -10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมสโมสร ชั้น  4  อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฟรี ค่าลงทะเบียน 

   หนังสือเชิญประชุม   Downloadกำหนดการ


กำหนดการการ

 
Time Topic Speaker
09.00 – 10.00  น. Recognizing toxidromes from recreational drugs รศ.พญ.จุฬธิดา โฉมฉาย
10.00 – 10.30  น. Executive Function for children in 4.0 รศ.พญ.อิสราภา  ชื่นสุวรรณ
10.30 – 11.00  น. Coffee break
11.00 – 12.00  น. เพศหลากหลายในโลกลื่นไหล อ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร
12.00 – 13.00  น. Symposium I:Recent  advances in exploiting goat’s milk:Quality & safety  for  infants  and  young  children รศ.พญ.ศุกระวรรณ  อินทรขาว
13.00 – 13.45  น. Symposium II: Practical point of infant vaccine รศ.พญ.อัจฉรา  ตั้งสถาพรพงษ์
14.00 – 15.00  น.(Coffee break) Workshop I:From dysmorphology to genetic diagnosis ผศ.พญ.กิติวรรณ  โรจนเนืองนิตย์

 

Workshop II:How to teach parenting classes/How to train parenting instructors ผศ.พญ.อิสราภา  ชื่นสุวรรณรศ.พญ.วนิดา  เปาอินทร์

ผศ.ดร.พนิดา  ศิริอำพันธ์กุล

 

Time Topic Speaker
09.00 – 09.30  น. Golden hour of life ผศ.พญ.สุดาทิพย์  โฆสิตะมงคล
09.30 – 10.00  น. Non  asthmatic  wheezing รศ.พญ.วนิดา  เปาอินทร์
10.00 -10.20  น. Coffee break
10.20 -11.10  น. Pediatric heart failure: Approach & management ผศ.นพ.บุญชู  ศิริจงกลทองผศ.นพ.รัฐพล  ว่องวันดี
11.10 – 12.00  น. Why we should know PNES ผศ.พญ.สุดาทิพย์  ผาติชีพอ.พญ.ขนิษฐา  คูศิวิไลส์
12.00-13.00  น. Symposium III: Progressing impact of higher valent PCVs on pneumococcal disease prevention in children ผศ.นพ.ชนเมธ      เตชะแสนศิริ
13.00-13.45  น. Symposium IV:  Rational  use of LABA  in childhood  asthma ศ.พญ.อรพรรณ  โพชนุกูล
13.45-14.00 น. Coffee break
14.00 -14.30  น. Precocious puberty: Who should be treated? ผศ.พญ.พรทิพา  อิงคกุล
14.30 -15.00  น. Functional gastrointestinal disorder in infant: Case-based approach ผศ.พญ.พรรณพัชร  พิริยะนนท์

 

 

Time Topic Speaker
09.00 – 09.30  น. A new  guideline  for  hypertension in  children  and  adolescents รศ.นพ.จักรชัย  จึงธีรพานิช
09.30 – 10.00  น. To use or not to use: Iron stories in kids อ.พญ.ทัสมา  พู่ทรงชัย
10.00 – 10.45  น. Symposium V:  Comprehensive  update  on  Rotavirus  and  varicella  vaccine รศ.พญ.อัจฉรา  ตั้งสถาพรพงษ์
10.45 – 11.00 น. Coffee break
11.00 – 12.00  น. ชีวิตวัยเรียนและประสบการณ์การทำงานหลังเรียนจบของกุมารแพทย์ มธ. นพ.ทรงเกียรติ์  ฉันทโรจน์พญ.ธัญญรัตน์ รัตนวงษ์โกศล

พญ. อนงค์พร ผาภูมิ

นพ.ปุณยวีร์  ศรีคิรินทร์

12.00 – 13.00 น. Lunch break
13.00 – 16.00  น. งานคืนสู่เหย้าชาวกุมารฯ มธ.และงานมุทิตาจิตอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณปนัดดา  แย้มอ่ำ , คุณนฤมล  ยังอยู่

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

เบอร์โทรศัพท์ 02-9269514 (เฉพาะในเวลาราชการ)

E-mail:  Pediatric_BK@hotmail.com

Copyright © 2019. All rights reserved.

ลงทะเบียน

ประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2561

หมายเหตุ : พยาบาลต้องเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้ง 3 วันถึงจะได้คะแนน CNEU