ติดต่อ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

ชั้น 6 อาคารกิตติวัฒนา
99/209 หมู่ 18 ถ พหลโยธิน อ คลองหลวง จ ปทุมธานี 12121

โทร 02-926-9514
Email: Pediatric_BK@hotmail.com