ประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2562 “สุขภาวะเด็กไทยในยุคความเสี่ยง” “Thai children’s health in the risk era” ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1145

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญ กุมารแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน นักศึกษาแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2562

“สุขภาวะเด็กไทยในยุคความเสี่ยง” “Thai children’s health in the risk era”

ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม  พ.ศ.2562

ณ ห้องประชุมสโมสร ชั้น  4  อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณปนัดดา แย้มอ่ำ , คุณนฤมล ยังอยู่

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

เบอร์โทรศัพท์ 02-9269514 (เฉพาะในเวลาราชการ)

E-mail: Pediatric_BK@hotmail.com

 

Download เอกสารลงทะเบียนและกำหนดการประชุม

Download เอกสารขออนุมัติตัวบุคคล