พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ประจำบ้านที่สำเร็จการศึกษา

288