แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้าน

 

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร

          ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งเน้นการผลิตกุมารแพทย์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคมในยุคปัจจุบันตามหลักการของ people-centered health care โดยกำหนดพันธกิจในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านให้มีความรู้ความสามารถในสาขากุมารเวชศาสตร์ที่มีความรู้ทันสมัย สามารถให้การดูแลผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety) ให้การป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพแก่เด็ก มีความสามารถในการทำงานอย่างมืออาชีพ รู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีการกำกับดูแล และปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับวิชาชีพอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความใฝ่รู้ สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ควบคู่ไปกับการรู้จักจัดสมดุลระหว่างการทำงานกับการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้เด็กไทยอยู่ดีมีสุข มีพัฒนาการสมวัยทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และตัวกุมารแพทย์เองก็สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเช่นกัน ในการพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้ ได้ปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมในปีพศ. 2554 โดยอิงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รวกท.พศ. 2561 ข้อมูลสุขภาพคนไทย 2560 และผลการประเมินหลักสูตร โดยมีการกำหนดอัตลักษณ์ คือ กุมารแพทย์สามารถปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนละสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (social pediatrics) เหมาะสมกับการทำงานในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

คลิกเพื่อดูหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านกุมาร

คู่มือแพทย์ประจำบ้าน

กิจกรรมแพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

กุมารเวชศาสตตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก