เกี่ยวกับภาควิชา

 

ปรัชญาและปณิธาน

คุณธรรมนำหน้า วิชาการทันสมัย วิจัยทันยุค เชิงรุกบริการ
กุมารฯ พัฒนา เพื่อความก้าวหน้าสังคมไทย ก้าวไปสู่สากล

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในด้านวิชาการ วิจัย
ทางกุมารเวชศาสตร์ และการบริการสุขภาพเด็ก
เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์มีพันธกิจหลัก 3 ด้าน คือ

1. การศึกษา
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
และให้ความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม