ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเซลล์วิทยา ครั้งที่ 12

ขออภัยค่ะ ตอนนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมเต็มจำนวน 65 คนแล้วค่ะ

เรื่อง  Getting More from Cytology Daily Practice

วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561

ณ  ห้องประชุมแพทยโดม 3 ชั้น 2 อาคารคุณากร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

    หนังสือเชิญประชุม    กำหนดการ

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2561  ***รับจำนวน 65 ที่นั่ง***

**********************************************************************

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเซลล์วิทยา ครั้งที่ 12

 

08.30 – 08.45 น.

  ลงทะเบียน

08.45 – 09.00 น.

  ประธานกล่าวเปิดการประชุม 

  โดย รศ.นพ.ดิลก  ภิยโยทัย 

  คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09.00 – 10.30 น.

  อภิปราย เรื่อง Getting More from Cytology Daily Practice

  อ.พล  กองแก้ว สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

10.30 – 10.45 น.

  รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.

  อภิปราย เรื่อง Interesting non-gynecology case

  ผศ.นพ.ถิรพล  บุญญาอรุณเนตร 

  ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

12.15 – 13.00 น.

  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

  อภิปราย เรื่อง Interesting cases from daily practice 1

  • อ.ฉัตรชัย  อารีเสวต ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • นพ.กรัณย์  พรหมมี กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

14.30 – 14.45 น.

  รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.15 น.

  อภิปราย เรื่อง Interesting cases in Hematology

  ผศ.พญ.นารี  วรรณิสสร  

  ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09.00 – 10.30 น.

  อภิปราย เรื่อง Anal Pap smear

  รศ.ดร.นพ.อติวุทธ  กมุทมาศ

  ภาควิชาสูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.30 – 10.45 น.

  รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.

  อภิปราย เรื่อง Anal smear case discussion

  • ผศ.พญ.วันวิสาข์  หิมะคุณ  ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • รศ.ดร.นพ.อติวุทธ  กมุทมาศ  ภาควิชาสูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.15 – 13.00 น.

  รับประทานอาหารว่าง

13.00 – 14.30 น.

  อภิปราย เรื่อง Interesting cases in non-gynecologic cytology

  รศ.พญ.ดุษฎี  สกลยา

  ผศ.พญ.จุฑาทิพย์  คินทรักษ์

  ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.30 – 14.45 น.

  รับประทานอาหารกลางวัน

14.45 – 16.15 น.

   อภิปราย เรื่อง Interesting cases in non-gynecologic cytology

  •   อ.พญ.อารยา  สามหมอ

  •   อ.นพ.ฉัตรชัย  ธรรมวงศ์สกุล 

  ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.30 – 14.45 น.

  รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.15 น.

   อภิปราย เรื่อง Interesting cases in non-gynecologic cytology

  • อ.พญ.อารยา  สามหมอ

  • อ.นพ.ฉัตรชัย  ธรรมวงศ์สกุล

  ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ : ลงทะเบียน Free ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ CME 12 หน่วยกิตพร้อมใบประกาศนียบัตร

ผู้ประสานงานจัดอบรม

คุณวราภรณ์      อะมะระกุล  โทร. 0-2926-9144     E-mail amarakul906@gmail.com