เกี่ยวกับภาควิชา

ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา

ในระยะแรก มีแต่งานการเรียนการสอนวิชาพยาธิวิทยา โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ทินรัตน์ สถิตนิมานการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ นิวัฒน์ จันทรกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ผจงจิตต์ สุวรรณประกร เป็น อาจารย์พิเศษในการเรียนการสอนวิชาพยาธิวิทยาสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นพรีคลินิก ต่อมาได้จัดตั้งสาขาขึ้นอย่างเป็นทางการ โดย อาจารย์ แพทย์หญิง น้ำเพชร งดงามทวีสุข เมื่อปีพ.ศ. 2539 โดยดำเนินการด้านการเรียนการสอนและริเริ่มงานห้องปฏิบัติการแปลผลชิ้นเนื้อ เซลล์วิทยา และตรวจศพทางพยาธิวิทยาแก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ส่วนงานด้านนิติเวชวิทยาในระยะแรกได้เชิญ พลอากาศตรี นายแพทย์ วิชาญ เปรี้ยวนิ่ม เป็นอาจารย์พิเศษในการจัดการเรียนการสอนทางนิติเวชศาสตร์และผ่าวชันสูตรศพทางนิติเวช ต่อมาในปีพศ. 2549 จึงมีอาจารย์ทางนิติเวชมาประจำ 2 ท่านได้แก่
นพ. ศุภกิจ วัฒนศิลปปรีชา และ นพ.คมน์กฤช ธรรมอารี

 

รายชื่อผู้บริหาร

หัวหน้าพยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา

อาจารย์ แพทย์หญิง น้ำเพชร งดงามทวีสุข พฤษภาคม 2539 – ธันวาคม 2541
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนุชา ตั้งทางธรรม ธันวาคม 2541 – มีนาคม 2543
อาจารย์แพทย์หญิง ดุษฎี สกลยา มีนาคม 2543 – เมษายน 2544
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนุชา ตั้งทางธรรม เมษายน 2544 – สิงหาคม 2548
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง น้ำเพชร งดงามทวีสุข กันยายน 2548 – เมษายน 2552
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง น้ำเพชร งดงามทวีสุข พฤษภาคม 2552 – ปัจจุบัน