ประชุมเชิงปฏิบัติการเซลล์วิทยา ครั้งที่ 13 เรื่อง Update cervical cancer screening guideline in Thailand

ภาควิชาการพยาธิวิทยา
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเซลล์วิทยา ครั้งที่ 13 เรื่อง Update cervical cancer screening guideline in Thailand วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต