บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง
น้ำเพชร งดงามทวีสุข

หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชา

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง<br>ดุษฎี สกลยา

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง
ดุษฎี สกลยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง<br>นารี วรรณิสสร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง
นารี วรรณิสสร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง<br>วันวิสาข์ หิมะคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง
วันวิสาข์ หิมะคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง<br>จุฑาทิพย์ คินทรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง
จุฑาทิพย์ คินทรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรภพ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรภพ สุทธิวาทนฤพุฒิ

อาจารย์นายแพทย์<br>ฉัตรชัย ธรรมวงศ์สกุล

อาจารย์นายแพทย์
ฉัตรชัย ธรรมวงศ์สกุล

อาจารย์นายแพทย์<br>อภินันท์ ตั้งเสริมกิจสกุล

อาจารย์นายแพทย์
อภินันท์ ตั้งเสริมกิจสกุล

อาจารย์นายแพทย์<br>ทศนัย พิพัฒน์โชติธรรม

อาจารย์นายแพทย์
ทศนัย พิพัฒน์โชติธรรม

อาจารย์แพทย์หญิง<br>ทิพย์ไพลิน ผินจิรพงศ์

อาจารย์แพทย์หญิง
ทิพย์ไพลิน ผินจิรพงศ์

อาจารย์แพทย์หญิง<br>วรมน บุ่งสุด

อาจารย์แพทย์หญิง
วรมน บุ่งสุด

อาจารย์แพทย์หญิง<br>อารยา สามหมอ

อาจารย์แพทย์หญิง
อารยา สามหมอ

 

ธุรการงานพยาธิวิทยา ตึกกิตติวัฒนา ชั้น 4

คุณวราภรณ์ สุโขยะชัย โทร 02-9268085

ติดต่อนัดหมายกับอาจารย์ในภาควิชา

คุณวราภรณ์ สุโขยะชัย โทร 02-9268085