งานวิจัย

ภาควิชามีผลงานวิจัยทั้งหมด 31 เรื่องดังนี้

1.Ngodngamthaweesuk N, Tungthangtham A, Sakonlaya D. Acute appendicitis: a 5- year review of histopathology and clinical presentation. The THAI Journal of SURGERY 2003; 24: 81-4.
2.Sakonlaya D. Chonprasertsook S, Tomtitchong P. Mucoepidermoid carcinoma of duodenum: an extremely rare neoplasm. Virchows Archiv 2009; 455: S212-3.
3.ดุษฎี สกลยา, ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล , แสงสูรย์ เจริญวิไลศิริ , อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ , ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ . Inhibitory effect of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) on immortalized cervical cells. เอกสารการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ ประจำปี 2552: 179
4.Chonprasertsook S, Sakonlaya D. Primary mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma of rectum with atypical presentation. Modern Pathology 2008.
5.Sakonlaya D, Yoddharma L. Assessment of Pap smear quality. Virchows Archiv 2007; 451: 278-9.
6.Sakonlaya D, Achariyakul M. Reliability of nail clipping histology for diagnosing onychomycosis. Modern Pathology 2006; 19(S3): 45.
7.Khawcharoenporn T, Apisarnthanarak A, Sakonlaya D, Mundy LM, Bailey TC. Dual infection with Mycobaterium tuberculosis and Pneumocystis jiroveci lymphadenitis in a patient with HIV infection: a case report and review of the literature. AIDS Patient Care STDS. 2006; 20:1-5.
8.Kongcharoensombat W, Sakonlaya D. Co-occurring gouty arthritis and pigmented villonodular synovitis in a knee: first case report. Modern Pathology 2006; 19(S3): 5.
9.Sakonlaya D, Kongcharoensombat W. Adamantinoid basal cell carcinoma: a case report and review of literature. Chest Disease Institute Journal 2006; 4: 8-17.
10.Sakonlaya D, Yodharma L, Suwanarurk K. Comparison of Liquid-based cytology Liqui-PREP and conventional cervical cytology; a preliminary study. Chest Disease Institute Journal 2005; 2: 8-23.
11.Sakonlaya D, Achariyakul M. Histopathology of nail clippings in onychomycosis. The Journal of Thammasat University Medical School 2005; 6(1): 43-9.
12.Sakonlaya D, Tomtitchong P, Yamada N, Suwanprakorn P. Modified toluidine blue: the alternative stain for detection of Helicobacter pylori in gastric biopsy specimens. Pathology International 2004; 54(S2): A82-3.
13.ศศิชัย กังสดาลอำไพ, ปนัดดา โรจน์พิบูลย์สถิตย์, ตรีทิพย์ รัตนวรชัย, ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์, ดุษฎี สกลยา. การเปรียบเทียบวิธีตรวจหาเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพลอไรในชิ้นเนื้อกระเพาะอาหาร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาษาไทย) 2547; 3: 12-8.
14.Pongrojpaw D, Treetampinich C, Sakonlaya D. Laparoscopic gonadectomy in testicular feminization: a case report. The Journal of Thammasat University Medical School 2001; 1: 18-24.
15.Paoin W, Sakonlaya D, Cryptococcosis. Thammasat Medical Journal 2001; 2: 53-4.
16.Yamada N, Masuhisa T, masukura N, Miki M, Tomtitchong P, Eiumtrakul S, Sakonlaya D, Wudhikarn S, Suprasert S, Thong TM, sang LK, Wang T, Zhao G, Dong E, yali Z, Kun Y. Geographic pathology of helicobacter pylori infection – Comparative study in 8 regions among Asian 4 races. Annual Report Year 1999; Nippon Medical School, The Society for study of Medicine in South East Asia: 58-64.
17.Paoin W, Sakonlaya D, Watanareongkowit P. Rapidly fatal cryptococcal infection in a 13-year- old AIDS patient. Journal of Health Science 1999;8(2); 194-201.
18.Atisook K, Sakonlaya D, Khawcharoenporn V, Srisook K. Mixed carcinoid- adenocarcinoma of vermiform appendix; a case report. Siriraj Hospital Gazette 1998 ; 50: 319-23.
19.Sakonlaya D. Round cell liposarcoma. Proceedings of the Interhospital Slide Seminars 1996-1997, International Academy of Pathology, Thailand division: 42-5.
20.Kanjanavirojkul N, Pairojkul C, Yuenyao, Nutcha Patarapadungkit. Risk Factors and Histological Outcome of Abnormal Cervix with Human Papilloma Infection in Northeastern Thai-women. Asian Pacific J Cancer Prev 2006;7:567-570
21.Kanjanavirojkul N, Kularbkaew C, Yutanawiboonchai W. Fine Needle Aspiration in a Malignant Lymphoepithelial Lesion:A Case Report. Acta Cytol 2008;52:369-372
22.Khawcharoenporn T, Apisarnthanarak A, Apisarnthanarak P, Rakskul P, Warnnissorn N, Kiratisin P, Mundy LM. Diffuse pachymeningitis due to Mycobacterium tuberculosis: a case report and review of the literature. Hawaii Med J. 2008 Apr;67(4):100-3. Review.
23.Warnnissorn N, Kanitsap N, Kulkantrakorn K, Assanasen T. Natural killer cell malignancy associated with Epstein-Barr virus and hemophagocytic syndrome. J Med Assoc Thai. 2007 May;90(5):982-7.
24.Khositseth S, Kanitsap N, Warnnissorn N, Thongboonkerd V. IgA nephropathy associated with Hodgkin’s disease in children: a case report, literature review and urinary proteome analysis. Pediatr Nephrol. 2007 Apr;22(4):541-6. Epub 2006 Dec 2.
25.Warnnissorn N, Uiprasertkul M, Atisook K, Sirivatanauksorn Y, Limawongpranee S. Alveolar echinococcosis in a Thai patient after migration to an endemic area in Central Europe. Travel Med Infect Dis. 2006 Jan;4(1):34-7. Epub 2005 Jul 22.
26.Warnnissorn N, Parichatikanond P. Ratanarapee S, Nualyong C, Amesombun A, Two Unusual Primary Carcinomas of the Glans Penis: Mucoepidermoid Carcinoma and Adenosquamous Carcinoma. Siriraj Hosp Gaz. 2003 July;55(7):402-408
27.Warnnissorn N, Atisook K, Lohsiriwat D, Ratanarapee S, Laohaudomphan P, Netskhon S. Isospora belli infection associated with Chronic Cholecystitis and Sclerosing Cholangitis in Immuncompetent Host : A Case Report.Siriraj Hosp Gaz. 2003 July;55(7):419-424
28.Kintarak J, Liewluck T, Sagruchi T, Hirano M, Kulkantrakorn K, Muengtaweepongsa S. A novel ECGF1 mutation in a Thai patient with mitochondrial neurogastrointestinal encephalopathy (MNGIE). Clin Neurol Neurosurg 2007; 109:613-616.
29.Kintarak J; Sangruchi, T; Liewluck, T; Kulkantrakorn, K; Muengtaweepongsa, S. Role of muscle biopsy and molecular genetic analysis in Thammasat university hospital Thailand. Histopathology 2008; 53:725-725
30.Liewluck T, Kintarak J, Sagruchi T, Selcen D, Kulkantrakorn K. Myofibrillar myopathy with limb-girdle phenotype in a Thai patient. J Med Assoc Thai 2009; 92(2):290-295
31.Kanjanavirojkul N, Yanagihara L, Muanglek R. Problem of Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance Diagnosis. Thammasat Medical Journal 2009;9:346-351