ปรัชญาและปณิธาน

ปรัชญาและปณิธาน

ระบบธรรมาภิบาลของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

มีระบบบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

มีการปฏิบัติต่อบุคลาการโดยเสมอภาคกัน

มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นโดยเท่าเทียมกัน

Copyright © 2019. All rights reserved.