รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านจุลชีพของตำรับยาเกสรมาศและสมุนไพรในตำรับ (อ.ปฐมพงษ์ เผือกลี)

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านจุลชีพของตำรับยาเกสรมาศและสมุนไพรในตำรับ เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย อ.ปฐมพงษ์ เผือกลี

เพิ่มเติม

Copyright © 2019. All rights reserved.