Username :  Password :
 หมายเหตุ: Username คือ รหัสนักศึกษา และ Password คือ เลขบัตรประชาชน 6 ตัวหลัง
 
 
 
วิชา การแพทย์ที่มีจิตวิญญาณเป็นมนุษย์ 1 (Humanistic Medicine 1) รหัสวิชา พศ.200 (MD.200)
วิชา บทนำแพทยศาสตรศึกษา (Introduction to Medical Education) รหัสวิชา พศ.201 (MD.201)
วิชา บทนำวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Introduction to Medical Sciences) รหัสวิชา พศ.211 (MD.211)
วิชา ระบบผิวหนังกล้ามเนื้อและโครงกระดูก (Skin and Musculoskeletal System) รหัสวิชา พศ.212 (MD.212)
วิชา ระบบอวัยวะในทรวงอก (The Thoracic organ system) รหัสวิชา พศ.213 (MD.213)
วิชา ระบบทางเดินอาหาร และโภชนาการ (Alimentary system and Nutrition) รหัสวิชา พศ.214 (MD.214)
วิชา ระบบทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์ (The Genitourinary System) รหัสวิชา พศ.215 (MD.215)
วิชา ระบบประสาท สมองและพฤิตกรรม (Nervous system, Brain and Behavior) รหัสวิชา พศ.216 (MD.216)
วิชา การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 1 (Holistic Health Care 1) รหัสวิชา พศ.251 (MD.251)
วิชา การแพทย์ที่มีจิตวิญญาณเป็นมนุษย์ 2 (Humanistic Medicine 2) รหัสวิชา พศ.300 (MD.300)
วิชา ระบบโลหิตวิทยาและน้ำเหลือง (Hematology and Lymphoreticular system) รหัสวิชา พศ.311 (MD.311)
วิชา การติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน 1 (Infection and Immunology 1) รหัสวิชา พศ.312 (MD.312)
วิชา การติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน 2 (Infection and Immunology 2) รหัสวิชา พศ.313 (MD.313)
วิชา ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine system) รหัสวิชา พศ.314 (MD.314)
วิชา วัฏจักรแห่งชีวิต (The Cycle of Life) รหัสวิชา พศ.315 (MD.315)
วิชา การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Application of Medical Sciences) รหัสวิชา พศ.316 (MD.316)
วิชา การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 2 (Holistic Health Care 2) รหัสวิชา พศ.351 (MD.351)
วิชา ชีวสถิติและระบาดวิทยา (Biostatistics and Epidemiology) รหัสวิชา พศ.352 (MD.352)
วิชา ประสบการณ์วิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Research experience in Medical Sciences) รหัสวิชา พศ.388 (MD.388)
วิชา ประสบการณ์วิจัยและการประยุกต์ในทางการแพทย์ (-) รหัสวิชา พศ.396 (MD.396)
วิชา เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ : ขั้นตอนที่ 1 (National license : Part 1) รหัสวิชา สอนเสริม ( Tutor )