การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน WFME

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอขอบคุณคณะกรรมการการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา

เกณฑ์มาตรฐาน World Federation for Medical Education (WFME)

ณ ห้องประชุมแพทย์โดม 4 ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วันที่ 6 และ 7 มิถุนายน 2562