รับสมัครแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 คน

เปิดรับสมัคร: วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561

สัมภาษณ์: วันที่ 3 ธันวาคม 2561

 

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร(คลิ๊กดูรายละเอียด)

มีต้นสังกัด     : ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะครบถ้วนแล้ว

ไม่มีต้นสังกัด : ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะครบถ้วนแล้ว รวมทั้งได้ปฏิบัติงานใช้ทุนเพิ่มอีก 1 ปีแล้ว (ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี)

 

ขั้นตอนการสมัคร (คลิ๊กดูรายละเอียด)

1.กรอกใบสมัครผ่าน website แพทยสภา http://www.tmc.or.th/tcgme  ปริ้นท์ใบสมัครและแนบหลักฐาน จำนวน 5 ชุดไปที่ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

2. หากเลือก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำดับที่ 1 ให้ส่งใบสมัครและหลักฐาน ดังนี้

  • ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน ที่ download จากแพทยสภา พร้อมรูปถ่าย 
  • ใบ recommendation  2 ฉบับ ( 2 ท่าน)
  • สำเนาใบ transcript แสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
  • หนังสือแนะนำตนเอง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
  • หนังสือเกี่ยวกับข้อมูลโรงพยาบาลต้นสังกัด และความต้องการวิสัญญีแพทย์ เช่น จำนวนเตียง จำนวนห้องผ่าตัดที่ใช้บริการวิสัญญี จำนวนเคสที่มารับการผ่าตัดโดยใช้บริการทางวิสัญญีต่อเดือน  จำนวนวิสัญญีแพทย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และความต้องการในอนาคต ( กรณีมีต้นสังกัด)

 

ส่งเอกสารมาที่ : คุณธนวัฒน์  สงทอง  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตึกกิตติวัฒนา ชั้น 6  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เบอร์ติดต่อ 0865652470 (เฉพาะเวลาราชการ)

(วงเล็บมุมซองว่า สมัครแพทย์ประจำบ้าน)