ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ได้รับรางวัล ภาควิชาที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนแพทย์ประจำบ้านให้ได้รับรางวัลทางวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร

“ภาควิชาที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนแพทย์ประจำบ้านให้ได้รับรางวัลทางวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560”

จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์