ประกาศผลคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา ประจำปี 2562

ประกาศผลคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2562

 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้คัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา ในปีการศึกษา 2562  จำนวน 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

  1. นายแพทย์กิตติภณ วงศ์วทัญญูตา
  2. แพทย์หญิงปิยาภรณ์ นามบุดดี
  3. แพทย์หญิงทรัพย์กมล สว่างสิริวรรณ
  4. แพทย์หญิงพรรณชมภู ชยาภัม
  5. นายแพทย์นนท์ปวิธ แก้วฟุ้งรังษี