กิจกรรมจิตอาสา

อาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมการช่วยเหลือกู้ชีวิตพื้นฐาน(CPR) แก่บุคลากรสาธารณสุข อสม.คูคต ที่ศูนย์แพทย์ปฐมภูมิและแพทย์แผนไทยประยุกต์ วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561