แพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

นายแพทย์กิตติภณ วงศ์วทัญญุตา

ต้นสังกัด โรงพยาบาลพังงา  จ.พังงา

แพทย์หญิงปิยาภรณ์ นามบุดดี

ต้นสังกัด โรงพยาบาลแก้งคร้อ  จ. ชัยภูมิ

แพทย์หญิงทรัพย์กมล สว่างสิริวรรณ

ต้นสังกัด  อิสระ

แพทย์หญิงพรรณชมภู ชยาภัม

ต้นสังกัด  อิสระ

นายแพทย์นนท์ปวิธ แก้วฟุ้งรังษี

ต้นสังกัด โรงพยาบาลหล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์


แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

พญ.ณัฐสุภา  โชคเฉลิมวงศ์

ต้นสังกัด เขตสุขภาพที่ 5

นพ.ธนชิต  เรืองปราชญ์

ต้นสังกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  จ.สระแก้ว

นพ.ธีรธัช  สุคนพาทิพย์

ต้นสังกัด  โรงพยาบาลบางจาก จ.สมุทรปราการ

พญ.วรรณวิภา  สัตตธารา

ต้นสังกัด  โรงพยาบาลสังขะ  จ.สุรินทร์


แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

พญ.ปัณยตา  เสงี่ยมกุลถาวร

ต้นสังกัด  โรงพยาบาลเสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา

นพ.ภวนันท์  ธีระจันทร์

ต้นสังกัด  อิสระ

พญ.ชุติมา  ผลึกมณฑล

ต้นสังกัด  อิสระ

พญ.นาถธิดา  อาจอำนวย

ต้นสังกัด โรงพยาบาลพุทธโสธร  จ. ฉะเชิงเทรา