แพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

พญ.ณัฐสุภา  โชคเฉลิมวงศ์

ต้นสังกัด เขตสุขภาพที่ 5

นพ.ธนชิต  เรืองปราชญ์

ต้นสังกัด รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

นพ.ธีรธัช  สุคนพาทิพย์

ต้นสังกัด  รพ.บางจาก

พญ.วรรณวิภา  สัตตธารา

ต้นสังกัด  รพ.สังขะ

 

 

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

พญ.ปัณยตา  เสงี่ยมกุลถาวร

ต้นสังกัด  รพ.เสนา

นพ.ภวนันท์  ธีระจันทร์

ต้นสังกัด  อิสระ

พญ.ชุติมา  ผลึกมณฑล

ต้นสังกัด  อิสระ

พญ.นาถธิดา  อาจอำนวย

ต้นสังกัด รพ.พุทธโสธร

 

 

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

พญ.รติภรณ์   รังษี

ต้นสังกัด มหาวิทยาลัยพะเยา

นพ.ณัฐดนัย  ประสาธนากร

ต้นสังกัด  อิสระ

พญ.ภควดี  กลางบุรัมย์

ต้นสังกัด  รพ.มุกดาหาร