ภาควิชา

วิสัยทัศน์ (Vision)

       เป็นภาควิชาวิสัญญีวิทยาชั้นนำ เพื่อประชาชน สร้างผู้นำทางการแพทย์ และ งานวิจัยมุ่งสู่สากล 

 

พันธกิจ (Mission)

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ ที่มีจริยธรรมและคุณภาพ ทำงานได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  2. เพื่อผลิตวิสัญญีแพทย์ที่มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีเจตคติที่ดี เป็นไปตามความต้องการของระบบสาธารณสุขไทย
  3. ผลิตและเผยแพร่งานวิจัยที่มีมาตรฐานระดับสากล