ภาควิชา

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นภาควิชาวิสัญญีวิทยาชั้นนำ เพื่อประชาชน สร้างผู้นำทางการแพทย์ และ งานวิจัยมุ่งสู่สากล

 

พันธกิจ (Mission)

เพื่อสร้างบัณฑิตแพทย์ และวิสัญญีแพทย์ ที่มีจริยธรรมและคุณภาพ รวมทั้งผลิตงานวิจัยมาตรฐานระดับสากล