ทำเนียบรุ่นแพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ประจำบ้านรุ่นที่ 4 (พ.ศ.2559-2562)

พญ.รติภรณ์   รังษี

มหาวิทยาลัยพะเยา

นพ.ณัฐดนัย  ประสาธนากร

พญ.ภควดี  กลางบุรัมย์

  รพ.มุกดาหาร


แพทย์ประจำบ้านรุ่นที่ 3 (พ.ศ.2558-2561)

พญ.ณัฐพร  ติระพัฒน์ พญ.ศิริกาญจน์  ดิเรกสุนทร 
รพ.มุกดาหาร รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อสาขาวิสัญญีสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดแดงใหญ่และทรวงอก

แพทย์ประจำบ้านรุ่นที่ 2  (พ.ศ. 2557-2560)

นพ.ภาคย์  ธารไพรสาณฑ์

รพ.ร้อยเอ็ด

กำลังศึกษาต่อสาขาวิสัญญีหน่วยระงับปวด

แพทย์ประจำบ้านรุ่นที่ 1  (พ.ศ.2556-2559)

นพ.ธินโรจน์  โสรินทร์

พญ.ศิรินทิพย์  สว่างวงศ์

พญ.อรุณี  แสงสานนท์

โรงพยาบาล –

โรงพยาบาลศิริราช

รพ.นพรัตนราชธานี

อนุสาขาวิสัญญีสำหรับการผ่าตัดหัวใจ

หลอดเลือดแดงใหญ่และทรวงอก

อนุสาขาวิสัญญีหน่วยระงับปวด