ผลการดำเนินกิจกรรม
งานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์